For å endre tekststørrelsen, hold Ctrl/Cmd-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske

Bransjer og sektorer

CIM - på tvers av bransjer og problemstillinger

Etter over 10 år i markedet har One Voice, med produktplattformen CIM, jobbet i og med flere ulike sektorer og bransjer. Felles for disse er at de ofte har stor innvirkning på omgivelsene gjennom at de jobber med kritiske funksjoner i samfunnet.

 

I arbeidet med å utvikle CIM har det fortløpende blitt utviklet skreddersøm, men en uønsket hendelse som rammer en virksomhet er tilsynelatende lik om en ser på hendelsesforløpet isolert sett. Styrken i å jobbe på tvers av ulike bransjer kommer derfor godt til syne, med fokus på beste praksis. Dette har også gjort det mulig å utvikle det som blir omtalt som det nasjonale beredskapssystemet, DSB-CIM, hvor samhandlingen på tvers av de ulike samfunnsaktørene er vesentlig.

 

Noen av bransjene og sektorene vi jobber med er nevnt under, og gir et inntrykk av styrken i plattformen.

 

Nasjonal beredskap

DSB-CIM er valgt som standard verktøy for beredskap og krisehåndtering i DSB, Sivilforsvaret , hos alle fylkesmenn og norske kommuner.

 

Verktøyet ivaretar arbeidet med risikoanalyser, sikkerhet, beredskap og krisehåndtering. I uønskede hendelser vil DSB-CIM gi deg støtte i arbeidet og være ditt sentrale verktøy for loggføring, informasjonsdeling, varsling og mobilisering.

 

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) i Tønsberg er systemeier for DSB-CIM. DSB har, på vegne av hele statsforvaltningen, en rammeavtale med One Voice for både gjeldende DSB-CIM og for framtidige anskaffelser. DSB-CIM er anskaffet til fri bruk for alle fylkesmenn og kommuner, og av de fleste direktorater og tilsyn i Norge tilpasset individuelle behov.

 

DSB-CIM har en rekke moduler: Hendelsesmodul, planmodul, ROS-modul, Meldings- og varslingsmodul, Loggmodul osv. Hele CIM-installasjonen er bygget opp etter ”legoklossprinsippet” – og CIM kan settes sammen på et utall forskjellige måter. Det finnes flere ”legoklosser” (moduler) enn de som er kjøpt inn felles for hele DSB-CIM.

 

Olje og gass

Som den største leverandøren av krisehåndteringssystem til virksomheter innen olje og gass, støtter CIM mange av verdens ledende virksomheter i bransjen. Vi kjenner utfordringene som bransjen står overfor og har utviklet en rekke skreddersydde løsninger, som sammen gir en omfattende styringsplattform for å forberede og håndtere uønskede hendelser.

 

Les hvordan samarbeid mellom de ulike aktørene gir god beredskap i olje- og gassektoren

 

Transport

Menneskers liv og helse står med stor sannsynlighet øverst på listen over verdier som skal beskyttes i person- og godstrafikken, sammen med fremkommelighet.

 

Samfunnssikkerhet omhandler den evne samfunnet har til å opprettholde viktige funksjoner og ivareta borgernes liv, helse og grunnleggende behov under ulike former for påkjenninger. Beredskapsarbeid er tiltak for å forebygge, begrense eller håndtere kriser og andre uønskede hendelser.

 

CIM har en betydelig rolle innen beredskapen innenfor samferdsel. CIM ivaretar behovet for bl.a. risikovurderinger, beredskap og sikkerhet for en rekke flyselskaper, flyplasser, hvaner, rederier, buss og tog ved siden av å ha en sentral rolle i det offentliges ansvar for beredskap og krisehåndtering av transportinfrastrukturen.

 

Med CIM får våre kunder oversikt over risiko, beredskap for- og håndteringsevne i naturskapte hendelser som ekstremvær og flom, store ulykker og avbrudd i transportnettet og villede handlinger som terror, flykapringer, bombetrusler og cyberangrep mm.
 

 

Om du ønsker å lese mer om hvem vi jobber med og noen av utfordringene de står overfor, anbefaler vi en titt på referansesiden vår.

Del på

Referanser