For å endre tekststørrelsen, hold Ctrl/Cmd-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske

Beredskap

Oversikt
Del på

Sikkerhet og beredskap

Sikkerhet og beredskap angår oss alle, men det er gjerne bare noen få tapre soldater som går i krigen for å få gjennomført nødvendige tiltak der de jobber. En god beredskapsplan fordrer grundig arbeid, systematisk og metodisk tilnærming og stram struktur. Dessverre møter vi ofte virksomheter som har gamle, utdaterte og papirbaserte beredskapsplaner, eller mange ulike planer som ikke lenger henger sammen.

 

Langt de færreste øver på sine beredskapsplaner og sørger for at kriseorganisasjonen og innehar nødvendig kompetanse til å håndtere kritiske situasjoner som kan true virksomhetens verdier. Beredskapsplaner er ikke skuffevarmere, de må forstås og øves av de som skal ha håndteringsevne.

 

-> Les mer om beredskap på beredskapsbloggen.no

 

Hvordan bidrar CIM til bedre beredskap?

CIM tvinger deg inn i en struktur fra planverk via varslingslister til tiltakskort, og bidrar til oversikt og systematikk i beredskapsarbeidet. Her oppdateres beredskapsplan, tiltakskort og varslingslister kontinuerlig. Aktiviteter og øvelser planlegges, loggføres og evalueres.

 

Hvorfor legge beredskapsplanen i CIM?        

Alle virksomheter har ansvar for sin egen sikkerhet og beredskap. Store ulykker, naturkatastrofer og andre krisesituasjoner krever derfor rask og målrettet handling, ikke bare fra nødetatene, men også fra virksomhetens side. I slike situasjoner er det kritisk at det foreligger konkrete planer, at disse planene er kommunisert til nøkkelpersonell samt at aktuelle brukere har rask og enkel tilgang til detaljerte planer og rutiner ved behov.

 

Ved å legge beredskapsplanen i CIM blir planen lettere tilgjengelig for brukerne og bevisstheten om dem økes. Det blir enklere å oppdatere planene ettersom man lærer av erfaring, uten behov for ressurskrevende utskrift eller opptrykk. CIM har versjons- og revisjonskontroll på planverk. En gyldig plan, ett sted.

 

E-bok Hvordan skrive beredskapsplan

 

Når en krise inntreffer skal det spesielle egenskaper til for å beholde roen og ta de riktige beslutningene. På kort tid skal du skaffe deg oversikt over hendelsen, og en rekke arbeidsoppgaver skal utføres. I ekstreme stress-situasjoner vil de færreste av oss være i stand til å vurdere og prioritere hva, hvordan og hvorfor man skal utføre sine oppgaver. Med CIM får du verktøyene som gjør at du kan lage tiltakskort og sjekklister for de hendelser eller typer hendelser som kan ramme din organisasjon, før hendelsene inntreffer.

 

Beredskapsplanen er en oversikt over hvilke tiltak virksomheten har forberedt for å håndtere uønskede hendelser. Hva en beredskapsplan skal inneholde vil være situasjonsbestemt, men vår erfaring er at den minimum bør beskrive organiseringen av krisehåndteringen, hvordan varsling og mobilisering skal utføres, hvilke ressurser virksomheten har og tenker å bruke, samt en plan for informasjon til ansatte, pårørende og media.

 

-> Beredskapsbloggen: 9 ting du bør tenke på før du skriver en beredskapsplan

 

Beredskapsøvelser og trening med CIM

Gjennom god planlegging og gode forberedelser, som tar utgangspunkt i virksomhetens risikobilde, vil det være mulig å forberede organisasjonen på det som skal håndteres. Dette er viktig for å skape trygghet både hos den enkelte og i virksomheten.

 

En plan blir aldri perfekt, og utførelsen blir sjelden perfekt. Øvelse gjør mester – her som på de aller fleste andre områder. Planen må oppdateres og forbedres i takt med at virksomheten vinner erfaring og i takt med endringer i omgivelsene – de interne så vel som de eksterne.

 

I CIM kan du planlegge, gjennomføre og evaluere øvelser. En egen øvingsmodus er tilgjengelig for å skille på informasjon fra øvelser og trening og reelle kriser. I tillegg kan du dokumentere deltagelse og kunnskap i egen kompetansebase og planlegge øving og trening basert på krav og kompetansebehov. Med CIM får du varsel når sertifiseringer og kompetanse må fornyes.

 

E-bok Beredskapsøvelser og trening

 

Beredskapsrom

Det er både strategiske og operasjonelle grunner til at et beredskapsrom er en viktig og nødvendig investering hvis du tar beredskap og krisehåndtering på alvor. Den mest åpenbare årsaken er at en kriseledelse ikke kan sitte i samme lokaler som resten av organisasjonen under det meget krevende og stressende arbeidet med å styre en krise. De trenger også verktøy spesielt innrettet for å understøtte dette arbeidet, og en gjennomtenkt teknisk infrastruktur som fremmer effektiv informasjonsdeling og kommunikasjon.

 

-> Beredskapsbloggen: Beredskapsrom. Eller - møterom som kan brukes til krisehåndtering


De fleste virksomheter har ikke anledning til å reservere arealer utelukkende til dette formålet. Derfor er det viktig å tenke ut løsninger der eksisterende rom kan innredes slik at det tilfredsstiller kravene til god krisehåndtering samtidig som det er i daglig bruk i virksomheten. Et beredskapsrom som også brukes som møterom er en velfungerende kombinasjon, gitt at rommet i utgangspunktet tilfredsstiller de beredskapsmessige kravene, eller lett kan tilpasses dem.

 

E-bok Hvordan bygge beredskapsrom

 

Hva sier myndighetene om beredskap?

Sivilbeskyttelsesloven dimensjonerer og setter kravene til hvordan beredskap skal etableres på lokalt nivå i Norge. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) er fagmyndighet innen beredskap og krisehåndtering i Norge, og har med utgangspunkt i lovverket utarbeidet en veileder som kan brukes for å få nyttig kunnskap og innspill til dette arbeidet.

 

Målet er å forbedre beredskapen knyttet til trusler mot liv, helse, miljø og viktige verdier der det kreves ekstraordinær innsats fra virksomhetens side. For å sikre dette kan CIM gjøre virksomhetens beredskapsplan lett tilgjengelig for brukerne, rask og enkel å finne fram i og enkel å oppdatere.

 

Med CIM får du:

  • Bedre tilgjengelighet til alle delplaner
  • Økt kjennskap og bevissthet hos brukerne om kriseplaner for spesielle krisesituasjoner
  • Mulighet for integrasjon av kartinformasjon som kan være til hjelp i planleggingen av konkret kriseinnsats
  • Enkelhet for brukerne og mulighet for virksomheten selv til enkelt å oppdatere innholdet i planene
  • Enkelt å lage back-up løsninger som kan brukes dersom hele eller deler av datanettverket slås ut
  • Støtte til virksomhetens arbeid med beredskapsplanlegging og planlegging, gjennomføring og evaluering av beredskapsøvelser

 

Fagartikler på beredskapsbloggen

Om du ønsker å lese deg opp på faglige artikler knyttet til beredskap, anbefaler vi å se nærmere på beredskapsbloggen.no. Der kan du lese artikler om sikkerhet og beredskap generelt, blant annet artikler knyttet til:

Om du trenger å skrive om din eksisterende beredskapsplan, eller kanskje trenger du å lage en fra grunn? Vi har laget en gratis guide som kan lastes ned her.