For å endre tekststørrelsen, hold Ctrl/Cmd-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske

Krisehåndtering med CIM

CIM

Moderne krisehåndtering stiller helt andre krav til deg som ansvarlig. Digital kommunikasjon har gjort det krevende å være først ute med informasjon i en krisesituasjon, noe som får ringvirkninger om du i tillegg er dårlig forberedt. Ved hjelp av et system som gir deg muligheten til å være i forkant, øker sannsynligheten vesentlig for å lykkes med selve håndteringen. Du har beredskapsplanen klar, du har forberedt alle sjekklister og tiltakskort og samtidig trent beredskapsorganisasjonen. Med ett har du gjort håndteringen litt enklere for deg selv og de øvrige involverte.

 

 

Beredskapsplan

Ved å legge beredskapsplanen i CIM blir planen lettere tilgjengelig for brukerne og bevisstheten om dem økes. Det blir enklere å oppdatere planene ettersom man lærer av erfaring, uten behov for ressurskrevende utskrift eller opptrykk. CIM har versjons- og revisjonskontroll på planverk. En gyldig plan, ett sted.

 

Beredskapsplanen er en oversikt over hvilke tiltak virksomheten har forberedt for å håndtere uønskede hendelser. Hva en beredskapsplan skal inneholde vil være situasjonsbestemt, men vår erfaring er at den minimum bør beskrive organiseringen av krisehåndteringen, hvordan varsling og mobilisering skal utføres, hvilke ressurser virksomheten har og tenker å bruke, samt en plan for informasjon til ansatte, pårørende og media.

 

E-bok Hvordan skrive beredskapsplan

 

Varsling og mobilisering

De fleste organisasjoner har i dag manuelle ringe- og varslingslister av varierende kvalitet, for å kontakte egne ansatte, kunder, myndigheter og andre berørte. Det å informere og “mobilisere” egen organisasjon tar ofte lang tid.

CIM har verktøy for å vedlikeholde og oppdatere varslingslister for e-post, SMS og talemeldinger. Med CIM kan du sende meldinger til et stort antall mottakere i løpet av kort tid. Det er flere ulike responsalternativer, og responsen loggføres, slik at avsenderen har full oversikt over resultatet av varslingen. CIM kan settes opp til å håndtere telefonkonferanser. Disse kan etableres umiddelbart eller til et definert tidspunkt.

 

Varsling fra CIM Mobil

 

-> Les mer om varsling og mobilisering her

 

Krisekommunikasjon

Med CIM kan virksomheten din utvikle og vedlikeholde sine kommunikasjonsstrategier og -planer, og koble dem med sjekklister og prosedyrer. Dette gir grunnlag for god oversikt og enhetlig håndtering av den daglige informasjonen, og skaper god overgang til hvordan man møter media og presse under en krise eller uønsket hendelse. CIM er et effektivt verktøy for loggføring av henvendelser fra media, både i det daglige og under kriser. Verktøyet skaper en god oversikt for oppfølging og prioritering, slik at kommunikasjonsavdelingen på en enkel måte kan registrere henvendelser fra media og eventuelt anmode om bistand. Utdrag av viktig informasjon kan publiseres på informasjonstavler, facebook, twitter og virksomhetens intra- og internettsider.

 

-> Les mer om media og krisekommunikasjon her

 

Personell og pårørendehåndtering

CIM har moduler som gir deg muligheten til å registrere berørte og rammede, samt loggføre alle henvendelser. Her loggføres all kommunikasjon og innringere/berørte får referansenummer for økt kvalitet i dialogen med organisasjonen. Fullt integrert i CIM vil du også kunne sende oppdatert informasjon til alle registrerte innringere og berørte personer. Systemet kan også integreres med ulike personalsystemer, som ved en hendelse vil gi deg oversikt over hvem som var på vakt, ombord på flyet, om bord på båten eller ute på oljeplattformen.

 

Pårørendehåndtering i CIM

 

-> Les mer om personell og pårørendehåndtering her

 

Økt situasjonsforståelse med CIM

Situasjonsforståelse er et begrep som beskriver en persons evne til å observere hva som skjer rundt seg, orientere seg i situasjonen, og vurdere hendelser i tid og rom for å forutsi hva som vil skje når ulike variabler endrer seg. Det siste er ikke minst viktig i krisehåndtering fordi det beskriver hvordan vi evner å forutse en utvikling; hva vil skje dersom vi gjør slik og sånn?

 

Noe av det vanskeligste, men likevel viktigste, for å oppnå god situasjonsforståelse er å sortere ut den essensielle informasjonen fra den som ikke er viktig for deg i din situasjon. 

 

-> Beredskapsbloggen: Er god situasjonsforståelse mulig uten erfaring fra krisehåndtering?

 

Loggen gir deg beslutningsstøtte i vanskelige situasjoner

Loggen i CIM samler alle aksjoner, gjøremål, meldinger og andre oppføringer, og kategoriserer dem. Dette gir etter hvert et enormt informasjonsbilde som kan støtte oss i forståelsen av hendelsen. For å nyttiggjøre seg denne informasjonen til beslutningsstøtte og økt situasjonsforståelse, har CIM følgende verktøy og funksjonalitet:

 • Informasjonstavler for sammenstilling av tekstuell informasjon og visuelle bilder
 • Visning av informasjon i tidslinje for å visualisere hendelseløp
 • Stedsangivelse på loggføringer i kart
 • Hendelseskart med ulike kartlag og påtegninger som visualiserer situasjonen
 • Avanserte søk i logg og søk på tvers av hendelser
 • Sjekklister som minner deg på viktige arbeidsoppgaver
 • Rask og enkel tilgang til risikoanalyser og planverk for å bedre forstå mulige konsekvenser
 • Situasjonsplott basert på kart, bilder, tekniske skisser og plantegninger med mer

Bruk av kart under krisehåndtering i CIM

 

Lag informasjonstavler i CIM, etter ditt behov

Ingen virksomheter er like, og informasjonsbehovet er heller ikke det samme under kriser. Informasjonstavler i CIM brukes for samtidig visning av informasjon fra ulike moduler i CIM. På denne måten kan man bygge beslutningsstøtte for ulike roller i kriseorganisasjonen. Informasjon kan filtreres og tilpasses kriseorganisasjonens ulike nivåer, fra operativt (1. linje) til strategisk nivå (3. linje).

 

Informasjonstavler i første linje må være enkle og effektive i bruk. De må i tillegg gi grunnlag for avklaringer til krisestaben. I CIM er enkelte tavler tilpasset denne type bruk, mens andre tavler kan bygges etter behov. Tilgangen til informasjonstavler kan rollestyres og gjøres tilgjengelig på store skjermer i et kriserom, eller på brukerens pc, nettbrett eller smarttelefon. Innholdet i tavlene kan basere seg på utdrag fra logger, aksjonskort, møtereferater, hendeselskart, situasjonsplott og eksterne kilder.

 

Hendelseskart øker forståelsen

En utfordring under kritiske hendelser er å skaffe seg riktig situasjonsforståelse. Hvem vet egentlig hvor Utøya ligger eller hvor langt det er fra Tromsø til Hammerfest? Hvor er brygga, båten og resten av ressursene? Og hvor lang tid tar det egentlig å seile 300 nautiske mil i en hastighet på 5,5 knop?

 

CIM har en enkel og effektiv funksjonalitet for visning av informasjon på kart. Når en hendelse inntreffer kan man angi sted for hendelsen og velge relevante kartlag som visualiserer f.eks flomsoner under ekstremvær. Under loggføring kan brukerne stedfeste og tegne nye objekter og skrive på kartet. Kartet er utstyrt med funksjonalitet for tidslinjevisning slik at det skal være mulig å se utviklingen over tid, eller gå tilbake for å analyse situasjonen på et tidligere tidspunkt.

Hendelsehåndtering i kart

 

Med CIM bygger du informasjons- og statustavler for:

 • Taktisk, operasjonell og strategisk kriseledning
 • Personell og pårørendehåndtering
 • Håndtering av media og kommunikasjon
 • Ressurser og logistikk
 • Førstemøte og statusmøter med fokus og aksjoner
 • Vær, føre og vindforhold

Og er det spesifikke behov eller noe som mangler, kan du som administrator lage tilpassede tavler til ditt behov.

 

Hvem bruker CIM?

Det offentlige Norge er tidligere nevnt som en stor og viktig bruker av CIM. I tillegg til dette er vi godt representert innen det private næringslivet, bade nasjonalt og internasjonalt. Gjennom våre referansetekster håper vi du finner inspirasjon til å selv se nærmere på mulighetene som er tilgjengelig, og ikke minst blir enda mer bevisst på hvor deres utfordringer ligger. Om du lurer på hvilke bransjer og sektorer vi jobber med, anbefaler vi en nærmere titt her.

 

Fagartikler på beredskapsbloggen

Til slutt vil vi anbefale en runde innom beredskapsbloggen.no for en nærmere oversikt over relevante artikler knyttet til sikkerhet- og beredskapsfaget.