For å endre tekststørrelsen, hold Ctrl/Cmd-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske

Rådgivning

Oversikt
Del på

Sikkerhet- og beredskapsrådgivning

Sammen med vår samarbeidspartner One World har vi bred erfaring fra ulike operative bransjer og virksomheter som gjør oss godt rustet til å bistå virksomheter med deres sikkerhet- og bederskapsutfordringer. Det betyr at vi i tilllegg til å bistå med implementering av vår programvare også bistår med faglig rådgiving innen blant annet

 

Krisehåndtering

Forutsetningen for god krisehåndtering er en bevissthet rundt hvilke verdier virksomheten trenger å beskytte, en god plan for å forebygge mot uønskede hendelser, et beredskapsplanverk som dekker både det vi vet kan skje og det utenkelige og en trent organisasjon som har håndteringsevne.

Våre konsulenter kan hjelpe deg med arbeidet å strukturere opp din beredskapsorganisasjon og sette den i stand til å håndtere uønskede hendelser.

 

Helhetlig krisehåndtering ivaretar alle elementer i en krise fra 1. til 3. linje hvor beredskapsorganisasjonen skal håndtere hendelser på taktisk, operativt og strategisk nivå og hensynet til berørte, rammede, media, kunder, leverandører, innbyggere, egne ansatte og samfunnet blir ivaretatt. Krisehåndtering handler om å beskytte samfunnets og virksomhetens verdier og begrense tap for raskt å komme tilbake til «normalen» og gjenoppta daglig drift.

 

Våre konsulenter har vært med på å bygge små og store beredskapsorganisasjoner og satt dem i stand til å håndtere kritiske situasjoner med markedets ledende programvare for profesjonell krisehåndtering, CIM.

 

Risikostyring

Et styringssystem for sikkerhet er en prosess som skal bidra til å sikre at virksomhetens verdier er tilfredsstillende beskyttet mot hendelser. En god prosess bør ivareta flere faser, herunder planlegging, risikovurderinger og analyser, implementering av tiltak, oppfølging, kontroll og rapportering. Våre konsulenter har lang faglig og praktisk erfaring i å bygge gode prosesser og rutiner, samt spisskompetanse i tilrettelegging og bruk av CIM som styringssystem.

 

Kvalitetsstyring

Et kvalitetsstyringssystem viser hvordan en virksomhet styrer prosesser eller aktiviteter for å kunne levere varer og/eller tjenester som tilfredsstiller kundens krav til kvalitet. Både offentlige, men og også private aktører har sterkt fokus på kvalitet og interne rutiner. Vår programvare ivaretar dette gjennom blant annet å beskrive og visualisere virksomhetens arbeidsprosesser, prosedyrer og rutiner. Våre sertifiserte konsulenter tar deg gjennom jobben med å kartlegge og analysere prosesser.

 

Samfunnssikkerhet

Samfunnssikkerhet defineres som samfunnets evne til å opprettholde viktige samfunnsfunksjoner og ivareta borgernes liv, helse og grunnleggende behov under ulike former for påkjenninger. Aldri tidligere har behovet for oversikt og fokus på omgivelsene vært større. Gjennom vår bistand til offentlig sektor og vårt nasjonale beredskapsnettverk DSB-CIM, bidrar vi til helhetlig nasjonal beredskap. DSB-CIM plattformen bidrar til å styrke de nasjonale prinsippene om likhet, nærhet, ansvar og samvirke. Vårt styringssystem for sikkerhet og beredskap, CIM, er grunnpilaren i samfunnets beredskap, med varslingssystemer, ressursoversikter, logger og nasjonale rapporteringsmaler.

 

Beredskapstrening og øvelser

Gode øvelser, gjentagende trening og justering av våre beredskapsplaner gir oss trygghet og håndteringsevne. Våre konsulenter vil i samarbeid med din organisasjon gjøre deg forberedt når noe uønsket og uventet forekommer. Vi har sterkt fokus på å skape trygghet fremfor å kontrollere og avdekke svakheter. Vi har tro på at små og gjentagende aktiviteter basert på dine analyser og planer vil gi deg den nødvendige håndteringsevne når det smeller.

 

Forskning viser at de aller fleste vil falle tilbake på sitt daglige prestasjonsnivå når en krise inntreffer. Derfor er det viktig at beredskapsorganisasjonen er trent på og kjent med sine roller og oppgaver. Hos oss får du hjelp til å sette opp øvingsplaner, øvingsdirektiver og dreiebøker til dine beredskapsøvelser og bistand til gjennomføring i form av erfarne medarbeidere i spillstab. Våre konsulenter kan også bidra til en helhetlig kompetanseplan som en del av et styringssystem for sikkerhet og beredskap i CIM.

 

E-bok Beredskapstrening og øvelser

 

Arrangementstyring

Det er stadig flere arrangementer i det offentlige rom, både festivaler, konserter og arrangement forøvrig. For å være i stand til å takle hendelser under arrangement er vår programvare mye brukt.